Köpevillkor

 

Conmodo utför service på mobiltelefoner och surfplattor. När det gäller att registrera och skicka in service hänvisar vi direkt till respektive återförsäljare, som hanterar frakt av enheterna till verkstaden. Service utanför garantitiden betalas av kunden. Innan service utförs kommer kunden att erhålla ett kostnadsförslag som måste godkännas. Kostnadsförslaget sänds per e-post direkt till kunden. De priser som uppges genom systemet Emrox är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer beroende på kundens val av leveranssätt. Fraktkostnaden står i den totala köpesumman för produkterna.

Leveransvillkor
Följande leveransvillkor gäller vid köp av tjänster från Conmodo AB 556943-7295. Genom att Kunden ingår beställning accepteras också dessa Leveransvillkor.

Avtalets ingående
Genom att Kunden utför beställning via webbplatsen påbörjas tjänsten, därmed godkänns att eventuell ångerrätt går förlorad. Conmodo uppmanar dock Kunden att utan dröjsmål kontakta Conmodos kundservice för att korrigera eventuella beställningar där det finns önskemål om förändring, däremot kan möjligheten att avbryta eller förändra beställning inte garanteras.

Om kostnad och betalning
Conmodo reserverar sig för att kostnadsförslaget kan förändras om nya fel upptäcks när reparationsarbetet påbörjats. Vid en förändring av kostnaden utgår nytt kostnadsförslag och varken Kund eller Conmodo är längre bundna vid föregående kostnadsförslag.

Vid beställning mot kostnad reserveras beloppet på Kundens kredit- eller betalkort fram tills att arbetet avslutas och produkten skickas i retur, då sker debitering och beloppet förfaller till betalning. Kostnaden som anges vid beställning inkluderar samtliga avgifter, exempelvis kostnad för reservdelar, reparationsarbete och leverans.

Conmodo ansvarar för att de betalningsalternativ som erbjuds på websidan är säkra. Conmodo erbjuder en säker kortbetalning med Visa eller Mastercard i samarbete med Nets. Nets tjänster är säkra och uppfyller kraven för PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort sänds Kunden till en säker sida där Kunden kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Conmodo hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Kunden kan endast använda kort utställda i Norden.

Faktura
Vi erbjuder betalning med faktura i samarbete med Afterpay (bifirma till Arvato Finance AB) (nedan ”AfterPay”). Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. För fullständiga fakturavillkor se här.

AfterPays behandling av personuppgifter
Vid köp med faktura kommer AfterPay behandla dina personuppgifter som  personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att  via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om AfterPays behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se här.

För frågor om fakturor utställda av Afterpay, ring 0340-59 61 09 eller maila till kundservice@afterpay.se.

Om utförandet av tjänsten
Conmodo åtar sig att utföra beställd åtgärd inom skälig tid från beställning och på ett fackmannamässigt vis. Conmodo reserverar sig för eventuella förseningar som orsakas av bristande tillgång på reservdelar eller faktorer utanför Conmodos kontroll.

Conmodo är ansvariga för produkten från det att denna kommit i Conmodos ägo fram tills att produkten avlämnats till Kund. Vid transportskador ska dessa reklameras till Conmodo utan dröjsmål. Kunden ska spara kvittenser och kvitton på avlämnanden från transportföretag och/eller butiker samt emballage vid eventuella skador på försändelsen. Valt leveranssätt framgår av inlämningskvitto.

Conmodo ansvarar inte för information som sparats i inlämnande produkter och uppmanar Kunden att själv ombesörja säkerhetskopiering innan produkten lämnats in. Conmodo ansvarar inte heller för eventuella klistermärken, skyddsplast eller annat som Kunden monterat eller förändrat på produkten efter införskaffandet.

Conmodo har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta utförandet av åtgärden till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

Åtgärden som beställs framkommer under ”Arbetsbeskrivning” i kostnadsförslaget. Conmodo reserverar sig för enligt punkt Om kostnad och betalning ut om fel som upptäcks efter arbetet påbörjats. Fel som upptäcks vid arbetets påbörjan kan innebära att åtgärdstiden förlängs eller att åtgärden överhuvudtaget inta kan genomföras, se även punkt Om kostnad och betalning.

Tvist och tillämplig lag
Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

Gäller enbart avtal mellan Conmodo och näringsidkare:

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom en frivillig överenskommelse mellan Parterna. Kunden ska i första hand kontakta Conmodos kundservice vid reklamationer. Om Parterna inte kan enas inom ramen för en sådan överenskommelse ska tvist i anledning av detta Avtal slutligen avgöras i Stockholm genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljenämnden ska bestå av tre (3) skiljemän. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om tvisteföremålets värde uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). I sistnämnda fall ska skiljenämnden bestå av en (1) skiljeman.

Gäller enbart avtal mellan Conmodo och konsument:

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom en frivillig överenskommelse mellan Parterna. Kunden ska i första hand kontakta Conmodos kundservice vid reklamationer.

Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Utan hinder av punkterna ovan, har Conmodo rätt att hos allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten begära betalning avseende förfallen fordran mot vilken inte skriftlig invändning framförts inom fyrtiofem (45) dagar från förfallodagen.

Lagliga rättigheter har tolkningsföreträde framför dessa leveransvillkor.

Kontaktuppgifter
Om Kunden har frågor om Conmodos leveransvillkor eller tjänster skall Kunden kontakta Conmodos kundservice via e-post: kundservice@conmodo.com eller telefon: 040-6803060

Conmodo AB
Industrigatan 33B
212 28 Malmö
Sverige